ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) เรื่อง การรับสมัครเพื่อจ้างบุคคลเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มัธยม) มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นบุคลากรประจำโรงเรียนสาธิต ตำแหน่งอาจารย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

☑️ 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 มีสัญชาติไทย 1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.4 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
1.5 หากผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหารและมีสำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 หรือได้รับการผ่อนผันในรอบปีที่ผ่านมา 1.6 ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และ/หรือมีประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

☑️ 2. วิธีการสมัคร 2.1 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาคาร 18 ชั้น 1 ห้อง 18013 ติดต่อ ฝ่ายบุคล (ในเวลาราชการ) หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082 9588909 (อ.ดร.ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธุ์) หรือ ส่งเอกสารและใบสมัครผ่านช่องทางอีเมลล์ [email protected] 2.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567 2.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 2.4 สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

☑️ 3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
3.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ
3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3.3 หลักฐานการผ่านงานหรือแสดงความชำนาญงาน (ถ้ามี)

✅ ประกาศและใบสมัคร >>ดาวน์โหลด <<

สถิติทั้งหมด : 350 คน, วันนี้ : 1 คน