ขั้นตอนการบริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุด

วันและเวลาทำการ  จันทร์ – ศุกร์       เวลา  07:30 น.  –  16:30 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

การยืมหนังสือ

  1. เวลาการยืม – คืนหนังสือ         เช้า          07:30 น.  –  08:30 น.

                                                                      กลางวัน   12:00 น.  –  13:00 น.

                                                                     เย็น           16:20 น.  –  16:30 น.

  1. นักเรียนที่ต้องการยืมหนังสือ  ต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียนของตนเองเท่านั้น
  2. หนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 3 เล่ม / 7 วัน ( จะยืมใหม่ได้ต้องส่งคืนหมดแล้ว )
  3. หนังสืออ้างอิง,  วารสาร  ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุดแต่สามารถสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าได้
  4. นักเรียนนำหนังสือที่ต้องการยืม  พร้อมบัตรมายื่นที่เคาน์เตอร์ ยืม – คืนหนังสือ
  5. อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมลงข้อมูลการยืมแล้วประทับตราวันกำหนดส่งด้วยหมึกสีน้ำเงิน  ลงที่บัตรกำหนดส่ง (ติดอยู่ที่ปกในหรือปกหลังของหนังสือ )

การคืนหนังสือ

  1. นำหนังสือที่ต้องการคืนไปยื่นที่เคาน์เตอร์ยืม – คืนหนังสือ  ( ไม่ต้องใช้บัตร)
  2. อาจารย์ลงข้อมูลการส่ง  พร้อมประทับตราวันส่ง ( ด้วยหมึกสีแดง ) ลงทับบนวันกำหนดส่ง (หมึกสีน้ำเงิน )  ในบัตรกำหนดส่งที่ติดอยู่กับหนังสือ

  • หนังสือที่ส่งเกินกำหนด  จะถูกปรับ / อาจตักเตือนก่อนจะปรับในครั้งต่อไป
  • กรณีหนังสือชำรุดหรือสูญหายต้องชดใช้เงินตามราคาหน้าปกหนังสือ หรือจัดซื้อหนังสือมาทดแทนในราคาที่เท่ากันหรือมากกว่า

อาจารย์นำหนังสือขึ้นชั้น  เพื่อเตรียมให้บริการต่อไป

สถิติทั้งหมด : 2,100 คน, วันนี้ : 7 คน