สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาจารย์ณัฐศิกา มูลวิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์ประจักษ์ เรืองศรี
ว่าที่ร้อยตรีภัทร์ณรัฐ โสภาพันธุ์เจริญ
ดร. สุภัทรา โกษะโยธิน
ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เชื้องาม

สถิติทั้งหมด : 12,550 คน, วันนี้ : 3 คน