วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์กลุ่มสาระ

ดร. ชัยวรรณ์ สายเผ่าพันธ์ุ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
อาจารย์กรธนินทร์ ไตรหาญ
อาจารย์จุรีพร ศรีชุมแสง
อาจารย์นิศามณี ฉุ้นย่อง
อาจารย์ประภากร จันทรกำพู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร ทิพย์สิงห์
อาจารย์อารี แจ้งเรือง
อาจารย์ฐิติมา ละอองฐิติรัตน์
อาจารย์วิษณุ เลี้ยงอำนวย

สถิติทั้งหมด : 4,231 คน, วันนี้ : 2 คน