ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

  คุณธรรมนำวิชา สร้างปัญญาและชีวิต   

คติพจน์ประจำโรงเรียน

  สจฺจํ เว อมตา วาจา (วาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตาย)

 เอกลักษณ์ของโรงเรียน

  โรงเรียนแห่งความสุข สนุกกับการเรียนรู้

 อัตลักษณ์ของนักเรียน

    กล้าแสดงออกดี มีทักษะทางวาจา รักษาความเป็นไทย

 วิสัยทัศน์

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นต้นแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำนวัตกรรมทางการศึกษามาจัดการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียนชั้นนำ

สถิติทั้งหมด : 15,195 คน, วันนี้ : 1 คน