ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนสาธิต (มัธยม)

อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร. สุภัทรา โกษะโยธิน
รองผู้อำนวยการ (มัธยม)
อาจารย์ธนัญญา คนอยู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(งานบริหารงานทั่วไป)
อาจารย์รัตนา ศรีสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
(งานแผนและงบประมาณ)
ผศ. ศิริพร ทิพย์สิงห์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
อาจารย์อมรรัตน์ รัชตะทวีกุล
หัวหน้ากลุ่มงานปกครองและกิจการนักเรียน
อาจารย์จุรีพร ศรีชุมแสง
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

สถิติทั้งหมด : 17,298 คน, วันนี้ : 1 คน